1. Niniejszy Regulamin określa szczegółowe warunki Umowy Najmu samochodu zawartej przez firmę Caro – Car Usługi Transportowe Dariusz Batóg, z siedzibą w Rzeszowie, ul. Krajobrazowa 3/5, NIP 813-194-68-68. Regulamin stosuje się do wszystkich Umów Najmu, chyba że umowa stanowi inaczej. W razie sprzeczności Umowy Najmu i Regulaminu strony związane są postanowieniami Umowy Najmu.
 2. Za pojazd w świetle niniejszego Regulaminu uznaje się samochód, którego najem stanowi przedmiot Umowy Najmu, zawartej pomiędzy Wynajmującym, a Najemcą w ramach obowiązków stron określonych w Regulaminie.
 3. Najemcą pojazdu i osobą uprawnioną do kierowania pojazdem może zostać:
  1. osoba fizyczna, która ukończyła 25 rok życia, legitymująca się ważnym dowodem osobistym (w przypadku obcokrajowca spoza Unii Europejskiej ważnym paszportem) oraz od co najmniej 2 lat posiada ważne i honorowane na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej prawo jazdy,
  2. osoba prawna, której umocowany przedstawiciel przedłuży aktualny odpis KRS oraz inne dokumenty świadczące o umocowaniu do zwarcia Umowy Najmu i który wskaże osobę uprawnioną do kierowania pojazdem.
 4. Wynajęty pojazd nie może być oddany w podnajem lub odstąpiony innej osobie do używania bez uprzedniej pisemnej zgody Wynajmującego. Samochód nie może zostać oddany przez Najemcę osobie niewymienionej w Umowie Najmu jako kierowcy. Udostępnienie pojazdu osobie nieuprawnionej skutkuje karą umowną, określoną w Załączniku nr 1 do niniejszego Regulaminu.
 1. Rezerwację pojazdu dokonuje się drogę telefoniczną, pocztą elektroniczną bądź bezpośrednio w siedzibie Wynajmującego.
 2. Rezerwacja powinna zawierać dane osobowe i kontaktowe Najemcy, a w przypadku osób prawnych – aktualne dane z KRS, a także dane osobowe osoby upoważnionej do odbioru pojazdu, rodzaj i model pojazdu, czas trwania najmu, miejsce i godzina odbioru pojazdu.
 3. Ważność rezerwacji uzależniona jest od uiszczenia zaliczki w wysokości 400 zł, zaliczanej na poczet czynszu najmu.
 4. Rezerwacja staje się skuteczna w momencie potwierdzenia przez Wynajmującego, po spełnieniu wymagań wynikających z niniejszego Regulaminu. W przypadku, gdy rezerwacja okaże się niezgodna z postanowieniami Regulaminu, Wynajmujący może zatrzymać kwotę zaliczki.
 5. W przypadku rezygnacji z rezerwacji, Wynajmujący ma prawo do zatrzymania zaliczki.
 1. Podczas używania pojazdu Najemca lub inna osoba upoważniona do kierowania pojazdem zobowiązana jest do:
  1. posiadania przy sobie ważnych dokumentów, wymaganych przez kontrolę ruchu drogowego – ważne i honorowane w Rzeczpospolitej Polskiej prawo jazdy, dowód rejestracyjny, polisa OC, AC, NW, egzemplarz Umowy Najmu,
  2. wykonywania własnym kosztem codziennej obsługi pojazdu, a w szczególności – w zależności od rodzaju pojazdu – sprawdzania i uzupełniania oleju silnikowego, płynu chłodzącego, płynu hamulcowego, płynu do spryskiwaczy, sprawdzanie stanu i cieśnienia ogumienia, działania świateł sygnalizacyjnych, mijania i drogowych. Koszt wymiany żarówek i naprawy ogumienia ponosi Najemca,
  3. zabezpieczenia pojazdu i jego wyposażenia przed kradzieżą, a w szczególności każdorazowego zamykania pojazdu oraz włączania wszystkich urządzeń antykradzieżowych, starannego zabezpieczenia dokumentów oraz kluczyków,
  4. stosowania w pojeździe rodzaju paliwa, godnego ze specyfikacją silnika, podaną w dowodzie rejestracyjnym oraz w dokumentacji technicznej pojazdu,
  5. utrzymania pojazdu w należytej staranności.
 2. Zabrania się naruszenia przepisów ruchu drogowego i innych przepisów, obowiązujących w kraju, w którym użytkuje się pojazd, w tym w szczególności:
  1. przekraczania dozwolonej ładowności lub przewożenia większej ilości osób, niż jest to określonego w dowodzie rejestracyjnym pojazdu,
  2. prowadzenia pojazdu pod wpływem alkoholu, narkotyków lub innych substancji psychoaktywnych, mogących ograniczać świadomość lub wpływać na szybkość reakcji,
  3. przewożenia wynajętym pojazdem materiałów łatwopalnych, niebezpiecznych, toksycznych, korodujących, radioaktywnych oraz innych szkodliwych lub nielegalnych substancji,
  4. przewożenia wewnątrz samochodu zwierząt.
 3. Najemca zobowiązuje się do pokrycia kosztów dodatkowych oraz kar umownych, szczegółowo wykazanych w załączniku nr 1 do niniejszego Regulaminu, a także wyraża zgodę na rozliczenie ich z kaucji.
 4. Przemieszczanie się wynajętym pojazdem poza granicę Rzeczpospolitej Polskiej, możliwe jest tylko za pisemną zgodą Wynajmującego, po uprzednim wskazaniu kraju docelowego.
 5. Wynajmujący lub upoważnione przez niego osoby są uprawnione do kontrolowania stanu pojazdu, sposobu jego wykorzystywania oraz dokumentów Najemcy. Najemca jest zobowiązany udostępniać Wyjmującemu pojazd do kontroli.
 1. Najemca zobowiązany jest uiścić czynsz najmu oraz wszystkie opłaty dodatkowe zgodnie z postanowieniami Regulaminu i Umowy Najmu.
 2. Czynsz najmu naliczany jest dobowo. Opóźnienie w zwrocie pojazdu powoduje naliczanie opłaty w wysokości 50 PLN za każdą rozpoczętą godzinę.
 3. Czynsz pobierany jest z góry, zgodnie ze stawką czynszu, obowiązującą w dniu zawarcia Umowy Najmu. W przypadku przedłużenia Umowy Najmu, Najemca zobowiązany jest zapłacić stawkę czynszu z dnia dokonania przedłużenia.
 4. Wynajmujący zastrzega sobie prawo potrącenia z kwoty kaucji wszelkich kar umownych lub innych należności powstałych z tytułu użytkowania pojazdu przez Najemcę. Kaucja zwracana jest po podpisaniu końcowego protokołu zdawczo – odbiorczego pojazdu lub w przypadku wystąpienia szkody, która została zgłoszona Ubezpieczycielowi – po otrzymaniu decyzji od Ubezpieczyciela, co do wysokości pokrycia szkody i po dokonaniu ewentualnych potrąceń.
 5. Wszelkie koszty związane z międzynarodowymi przelewami płatności obciążają Najemcę.
 1. Po zakończeniu obowiązywania Umowy Najmu, Najemca zobowiązany jest do dostarczenia pojazdu w oznaczonym w Umowie Najmu terminie i miejscu. Dostarczenie poza wyznaczone miejsce jest możliwe za pisemną zgodą Wynajmującego, po uiszczeniu przez Najemcę dodatkowej opłaty w wysokości 1,00 zł za każdy 1 kilometr. W przypadku braku zgody Wynajmującego Najemca ponosi całkowity koszt przetransportowania pojazdu do Wypożyczalni.
 2. Niezwłocznie po zwrocie pojazdu sporządza się końcowy protokół zdawczo – odbiorczy, który jest podpisywany przez obie strony.
 3. Pojazd zwracany jest w stanie niepogorszonym wraz z kompletem wyposażenia i dokumentów. Za pogorszenie stanu pojazdu nie uznaje się zwykłej amortyzacji, wiążącej się z prawidłowym jego użytkowaniem, zgodnym z Umową Najmu i niniejszym Regulaminem.
 4. Pojazd w momencie wypożyczenia jest udostępniony z pełnym bakiem paliwa. Najemca zobowiązany jest zwrócić go z taką samą ilością paliwa, ewentualnie jego braki zostaną uzupełnione na koszt Najemcy, wraz z doliczeniem kary umownej, o której mowa w Załączniki nr 1 niniejszego Regulaminu.
 5. Najemca jest zobowiązany poinformować o zamiarze przedłużenia okresu najmu najpóźniej 24 godziny przed określonym w Umowie terminie zwrotu pojazdu.
 6. Najemca zobowiązany jest do zapłaty kwoty czynszu za okres przedłużenia najmu w ciągu 12 godzin od dokonania przedłużenia. W przypadku braku uiszczenia orzeczonej opłaty, Wynajmujący może wypowiedzieć umowę ze skutkiem natychmiastowym. W takim przypadku czas opóźnienia, będącego podstawą określenia kary umownej, określonej w Załączniku nr 1 niniejszego Regulaminu, liczy się od chwili pierwotnie określonego terminu zwrotu pojazdu.
 7. W wypadku opóźnienia w zwrocie pojazdu Najemca zobowiązany jest do uiszczenia kary umownej za opóźnienie, określonej w Załączniku nr 1 niniejszego Regulaminu. Wynajmujący upoważniony jest do odbioru pojazdu, kluczyków, wyposażenia i dokumentów pojazdu od Najemcy oraz do obciążenia Najemcy pełnymi kosztami poniesionymi, w celu odbioru pojazdu. Najemca zobowiązany jest wskazać Wynajmującemu miejsce postoju pojazdu.
 8. Brak poinformowania o zamiarze przedłużenia najmu oraz brak zwrotu pojazdu w ciągu 24 godzin od terminu zwrotu określonego w Umowie zostanie potraktowany, jako przywłaszczenie samochodu i zgłoszony organom ścigania chyba, że brak zwrotu wynika z przyczyn niezależnych od Najemcy, znanych Wynajmującemu.
 1. Najemca udostępni Wynajmującemu pojazd, w celu wykonania przeglądu okresowego w czasie i miejscu wskazanym przez Wynajmującego. Brak udostępnienia będzie wiązał się dla Najemcy z koniecznością zapłaty kary umownej, określonej w Załączniku nr 1 niniejszego Regulaminu.
 2. Najemca nie jest upoważniony do zlecania napraw, przeglądów, przeróbek oraz innych czynności serwisowych wynajmowanego pojazdu, z wyjątkiem napraw ogumienia i wymiany żarówek. W przypadku awarii pojazdu Najemca jest zobowiązany do niezwłocznego skontaktowania się z Wynajmującym, celem uzyskania informacji, co do dalszej procedury postępowania.
 3. Najemca może dokonać naprawy pojazdu we własnym zakresie tylko po uzyskaniu pisemnej zgody Wynajmującego. Po dokonaniu naprawy, Najemca przekaże Wynajmującemu faktury, w których określono należności za naprawę. Wynajmujący, po pozytywnej weryfikacji wysokości faktur i zgodności podjętych napraw zobowiązuje się zwrócić koszty naprawy Najemcy.
 4. Koszty wszelkich napraw, przeglądów i przeróbek oraz innych czynności serwisowych wynajmowanego pojazdu, zleconych przez Najemcę bez zgody Wynajmującego obciążają Najemcę. W takim przypadku Najemca zobowiązany jest dodatkowo zapłacicie karę umowną, określoną w Załączniku nr 1 niniejszego Regulaminu.
 1. W razie włamania, kradzieży lub uszkodzenia pojazdu Najemca zobowiązany jest natychmiast poinformować Wynajmującego o zaistniałym wydarzeniu, a także wezwać na miejsce Policję, celem sporządzenia protokołu zdarzenia, zgłosić szkodę do Ubezpieczyciela, uzyskać niezbędne dane uczestników zdarzenia oraz wszelkie dokumenty, wymagane do likwidacji szkody przez Ubezpieczyciela, a także zabezpieczyć pojazd przed dalszą dewastacją.
 2. Najemca nie jest upoważniony do akceptacji roszczeń osób trzecich.
 3. Brak poinformowania Wynajmującego o zaistniałym zdarzeniu, zgodnie z § 7 ust. 1 niniejszego Regulaminu, będzie powodował, że Najemca zostanie obciążony wszelkimi kosztami naprawy oraz innymi kosztami, wynikającymi ze zdarzenia dla Wynajmującego.
 1. Najemca odpowiada za uszkodzenie pojazdu lub jego wyposażenia, a także za ich utratę w zakresie, w jakim szkoda nie zostanie pokryta z tytułu ubezpieczenia OC, AC, NW (z zastrzeżeniem postanowień dotyczących kar umownych)
 2. Pojazdy posiadają polisę ubezpieczeniową. Najemca zobowiązany jest zapoznać się z zakresem polisy, otrzymanej na czas najmu.
 3. Najemca ponosi odpowiedzialność w pełnej wysokości w przypadku:
  1. szkody, wynikającej z działania, zaniechania lub rażącego niedbalstwa Najemcy,
  2. szkody, powstałej podczas kierowania pojazdem pod wpływem alkoholu, narkotyków lub innych substancji psychoaktywnych, mogących ograniczyć świadomość lub upośledzić reakcję,
  3. szkody powstałej podczas pobytu z pojazdem za granicami kraju, w państwach spoza UE lub w państwach UE, gdy Wynajmujący nie wyraził zgody na wyjazd poza granicę,
  4. szkody powstałej sytuacji, gdy prowadzącym pojazd była osoba niewymieniona w Umowie Najmu lub nieupoważniona przez Wynajmującego,
  5. gdy kierowca zbiegł z miejsca wypadku,
  6. kradzieży pojazdu, gdy Najemca zaniedbał obowiązku uruchomienia wszystkich urządzeń zabezpieczających lub gdy nie dostarczył Wynajmującemu kompletu kluczyków lub dowodu rejestracyjnego po kradzieży pojazdu,
  7. włamania w wyniku, którego skradziono radio z panelem,
  8. za wszelkie wykroczenia drogowe oraz przestępstwa drogowe powstałe w czasie trwania Umowy (np. zarejestrowanie przez fotoradar)
 4. Najemca ponosi odpowiedzialność także za szkody, powstałe w wyniku nieprawidłowego eksploatacji pojazdu, które nie wchodzą w zakres ryzyk objętych polisą ubezpieczeniową, m. in.:
  1. uszkodzeń wnętrza pojazdu, pozostawienia trwałych zadrapań i plam na tapicerce,
  2. drobnych uszkodzeń elementów karoserii,
  3. pęknięć reflektorów, lusterek, uszkodzeń wycieraczek, anteny, ogumienia i innych,
  4. braków w wyposażeniu pojazdu lub jego części.
 5. Najemca zobowiązany jest do zapłaty kary umownej w przypadkach i w wysokościach uzgodnionych w Regulaminie.
 6. Wynajmujący poinformuje Najemcę o konieczności pokrycia szkód niezwłocznie po sporządzeniu końcowego protokołu zdawczo – odbiorczego lub uzyskaniu informacji od Ubezpieczyciela o zakresie przyznanego odszkodowania. W przypadku, gdy szkoda nie zostanie ujawniona przez Najemcę, a ujawniła się w późniejszym terminie – niezwłocznie po ujawnieniu się szkody.
 7. Postanowienia §8 ust. 1 – 6 niniejszego Regulaminu nie ograniczają możliwości dochodzenia przez Wynajmującego odszkodowania na zasadach ogólnych w zakresie, w jakim nie pozwalają one na pokrycie całej wartości szkody.
 1. Wynajmujący uprawniony jest do natychmiastowego wypowiedzenia Umowy i odbioru pojazdu w przypadku rażącego naruszenia postanowień Umowy i Regulaminu przez Najemcę.
 2. Najemca wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych w związku z rezerwacją, najmem pojazdu, likwidacją szkód komunikacyjnych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. 2002, nr 101 poz. 926 ze późn. zm.)
 3. W sprawach nie określonych w niniejszej umowie mają zastosowanie odpowiednio przepisy Kodeksu Cywilnego.
 4. Wszystkie podane ceny są cenami netto.